ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА WWW.ADSCOUT.IO И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ЧРЕЗ НЕГО УСЛУГИ

Настоящите общи условия уреждат отношенията между АдСкаут ООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206172724, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Чавдар Мутафов“ №22, вх. 5 ап. 542 и лицата - ползватели на услугите на уебсайта (платформа) adscout.io. Уебсайтът adscout.io е собственост на АдСкаут ООД.

Думите и изразите, употребените по-долу, имат следното значение:

AdScout/ АдСкаут представлява платформа за предоставяне на Афилиейт услуги, чрез които Партньорите и Промоутърите имат възможност да генерират доход при определени условия;

Афилиейт услуга/услуга/ - форма на сътрудничество между AdScout, Партньор и Промоутър с цел генериране на доход;

Динамичен процент - допълнителен процент на комисиона, който Промоутърите имат възможност да достигнат чрез постигането на определени цели, поставени от Партньорите;

Комисиона генерираната сума от всяка една продажба според определеното процентно възнаграждение.

Минимален Праг - минимална сума, която Промоутърите трябва да имат в Профила си при заявка за теглене средствата си;

Онлайн Трафик - повишаването на разглеждания, конверсии, продажби и популяризиране на партньорите;

Партньор - юридическо лице, собственик на уебсайт, което използва афилиейт услугата, с цел генериране на посещения и продажби от уебсайта чрез генерираните реклами от Промоутъра;

Посетители - лица, които имат достъп и влизат на сайта на Партньора посредством използваните от Промоутъра Рекламни инструменти;

Продажби - генерираните продажби от всяка една направена реклама, като за всяка реклама е възможно да има множество продажби;

Промоутър - физическо или юридическо лице, което използва услугите на AdScout, за да генерира Реклами за Партньорите, за което те ще заплащат определен процент от цената на стоката;

Рейтинг - оценка за коректност на Промоутър или Партньор;

Реклама - всеки създаден инструмент от Промоутъра, който може да бъде споделен в Социалните мрежи с цел повишаване на посещенията към уебсайта на Партньора;

Социални мрежи - всички места, където може да се споделя реклама под формата на лични и публични съобщения, банер, картинка със или без придружаваща препратка, както и всякакви други форми на спомагателни рекламни средства;

 1. СРЕДСТВА И ПРАВИЛА ЗА РЕКЛАМИРАНЕ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
  1. Всеки промоутър на своя отговорност има право да рекламира в социалните мрежи, спазвайки следните правила:
   1. Забранява се рекламиране в уебсайтове със следното съдържание:
    1. порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;
    2. незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;
    3. расистко или дискриминационно спрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;
    4. aрекламира продажбата на незаконни стоки, включително хазарт;
    5. уебсайтове, които способстват или проповядват терористични прояви, бунтове или други незаконни дейности;
    6. с невярно или подвеждащо съдържание;
    7. съдържат лични данни и друга идентифицираща информация по отношение лица без тяхното разрешение;
    8. нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;
    9. които по своята същност или съдържание нарушават приложимото в България законодателство;
    10. които съдържат, представляват, включват, улесняват или насърчават незаконни дейности, включително, но без да се ограничава до сайтове предоставящи непозволен достъп до програмни приложения, такива, предоставящи възможност за хакване и кракване на приложения;
    11. нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения или използват методи за агресивно рекламиране;
    12. които са неуправляеми, нямат собствено съдържание, в процес на изграждане, или са с рекламно съдържание, което обхваща над 35% от уеб страниците;
    13. които оперират, представяйки се за AdScout;
  2. Използването на всякакви средства и правила за рекламиране в социалните мрежи, които водят до симулиране и генериране на нереален Онлайн трафик е забранено, освен ако няма допълнителна договореност с платформата AdScout.
  3. AdScout и/ или Партньорите си запазват правото да проверяват по всяко време начина, по който Промоутърът спазва условията за Рекламиране в социалните мрежи, и да изискват, когато преценят за необходимо, подробна информация за използваните средства и правила за рекламиране в социалните мрежи, както и различни доклади и отчети за извършваната дейност като:
   1. промоутърът е задължен да предостави изисканата информацията в срок до 3 работни дни или във възможно най-кратки срокове;
   2. партньорите си запазват правото да прекратят взаимоотношения частично или изцяло с Промоутъра без предупреждение.
   3. партньорите или Adscout си запазват правото да спрат дадена Реклама без предупреждение.
  4. AdScout си запазва правото да блокира достъпа на Промоутър и да премахва Реклами, както и да блокира профили на Партньори или Промоутъри без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато:
   1. промоутърът или Партньорът нарушават настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство;
   2. промоутърът уврежда интересите на други Промоутъри, на AdScout или на трети страни;
   3. когато AdScout е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
   4. при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Промоутъра или Партньора или от лица, използващи техните профили, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата;
   5. при констатиране от страна на AdScout, че Промоутърът използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.
 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОМОУТЪРА
  1. Промоутърът има право:
   1. да използва рекламните инструменти в съответствие с изложените тук правила и в съответствие с наложените от Партньора изисквания с цел генериране на трафик и получаване на комисиони;
   2. да получава възнаграждение под формата на комисиони и/или допълнителни бонуси, за генерираните и одобрени продажби чрез направените от него реклами; всеки Партньор определя по своя преценка процентната стойност, която следва да се плати като комисион на Промоутърите; всеки Партньор по своя преценка има право да определи и изплати допълнителен бонус за Промоутърите.
   3. да участва в рекламни събития, организирани от AdScout и/ или Партньорите и да печели награди под формата на парични средства и/или по-голям процент на комисиони;
   4. да се абонира или отписва от промоционални електронни писма съдържащи рекламна информация, потенциални бъдещи оферти и кампании от платформата съдържащи информация събрана от Партньорите.
   5. да уведомява AdScout за всяка забелязана неизправност във функционирането на Платформата..
  2. На Промоутъра е позволено скъсяване на кодовете/хипервръзки чрез услуги от типа на bitly.com.
  3. С цел генериране на трафик, Промоутърът има право да използва следните средства за рекламиране в интернет социално пространство:
   1. рекламиране на уеб сайтовете, управлявани от Промоутъра, като използва предоставените от AdStory рекламни инструменти.
   2. платени рекламни кампании чрез: Google AdWords Facebook Ads и други;
   3. рекламиране чрез различни методи за комуникация като Facebook, Twitter, Instagram,, Viber,WhatsApp, и други.
  4. Промоутърът се задължава:
   1. да предоставя пълна и точна информация за своята идентификация;
   2. да използва средства и правила за рекламиране в социалните мрежи, както са заявени и одобрени от AdScout и да се съобразява с всички условия и ограничения, наложени от Партньорите;
   3. да предоставя точна и пълна информация за неговите вноски към Националната осигурителна система, както и всякаква информация от значение за данъчното и здравно осигуряване, като, но не само, информация дали Промоутърът е регистриран като самоосигуряващо се лице, дали Промоутърът е регистриран в Регистър Булстат към Агенция по вписванията, сумата на приходите на Промоутъра-физическо лице и на какво основание е получил приходите (трудов договор, граждански договор или на друго основание),дали Промоутърът е регистриран по ДДС и всяка друга информация, изисквана от AdScout и която информация Промоутърът е длъжен да актуализира при всяка промяна в тези обстоятелства;
   4. да използва добронамерено предоставените от AdScout рекламни инструменти и информация за реклама от Партньорите, без да внася каквито и да било изменения в тях;
   5. да не накърнява имиджа и/или интересите на AdScout и/или Партньорите чрез дейностите, които той извършва, информацията, която съобщава, или начина, по който извършва подобни дейности;
   6. при поискване от страна на AdScout, да предоставя своевременно необходимата за анализиране и одобрение на комисионите информация;
   7. да спазва настоящите Общите условия, с техните последващи изменения и допълнения, публикувани в платформата.
  5. Промоутърът се задължава да използва предоставените в платформата рекламни средства целесъобразно, за да не се подвеждат трети страни. В тази връзка за целите на онлайн рекламиране, строго е забранено използването на следните линкове:
   1. които може да заблудят посетителите поради факта, че тези линкове насочват към уеб страници, определено съдържание или търговска оферта от всеки друг тип, различен от очаквания;
   2. които може да заблудят посетителите чрез насочване към уеб страници с различно и подвеждащо от очакваното съдържание
   3. които може да подведат посетителите поради факта, че няма точна препратка към тяхното съдържание и по този начин пренасочват хората към страници, без възможност да се предвиди тяхното съдържание;
   4. които поради начина, по който се използват, активират бисквитки, целейки генериране на конверсии, компенсирани от рекламодателите в рамките на периода за плащане, без подобни конверсии да са резултат от усилия, положени за онлайн рекламиране от страна на промоутъра за упоменатия партньор.
  6. В случай на прекратяване на използването на услугата, независимо поради каква причина, Промоутърът е задължен незабавно да преустанови използването на рекламните инструменти, като е индивидуално отговорен пред AdScout, платформата, партньорите и/ или трети страни за неправомерното използване на упоменатите рекламите чрез платформата.
  7. Приемайки настоящите Общи условия, Промоутъра приема да използва AdScout Платформата, в това число и всички рекламни инструменти, и декларира съгласието си с начините за изчисляване на комисионите, периодите на действие, както и всяко възможно допълнително условие или ограничение, изложено във всеки един момент от всеки от Партньорите, в полза на когото се провежда рекламата.
 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ADSCOUT
  1. AdScout има право да:
   1. проверява спазването на действащите Общите условия от страна на Промоутърите и/ или Партньорите, като за целта има правото да изисква във всеки един момент пълна информация за извършваната от Промоутърите дейност;
   2. да спре изплащането на суми към Промоутърите (комисиони и/или бонуси),които не спазват настоящите Общите условия, и/или допълнителни условия, наложени от Партньорите;
   3. да преустанови използването на услугата от Промоутърите, и да деактивира профила му, без това да поражда някаква отговорност или задължени за AdScout и/или Партньорите;
   4. да издава Наказателни точки на Промоутърите и/или Партньорите, които ще се отразяват на Рейтинга им;
   5. да блокира достъпа на Промоутъри до профила им или да премахне негови реклами, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато:
    1. Промоутърът нарушава настоящите ОУ или приложимото действащо законодателство;
    2. Промоутърът уврежда интересите на други Промоутъри, на AdScout или на трети страни;
    3. когато AdScout е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи;
    4. при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Промоутъра или от лица, използващи неговия профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на Платформата;
    5. при констатиране от страна на AdScout, че Промоутърът използва и достъпва Услугите на Платформата чрез два профила едновременно.
   6. да блокира достъпа на Промоутъри, които не отговарят на исканията и заявките в техния профил, до предоставяне на изисканата информация и отчети във връзка с тяхната дейност, както и да ограничи във всеки един момент достъпа на Промоутъра до рекламните инструменти на определен Партньор, при поискване от страна на Партньора или по преценка на Платформата;
   7. да променя настоящите Общи условия.
  2. AdScout не носи отговорност и не дава гаранции за:
   1. Съответствието на рекламите и съдържанието на уебсайта adscout.io с очакванията на посетителите, промоутърите и партньорите, включително за постигане на професионални, бизнес цели, доходност и други, както и за удовлетворението на посетителите от избраните от тях стоки или услуги. В случай, че посетителите и Промоутърите имат съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, посетителят и/или Промоутърът не трябва да използва Платформата и Уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, посетителят и/или Промоутърът продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и AdScout не носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от посетителя и/или Промоутъра във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
   2. за посетителите, които манипулират бисквитките и/или хипервръзки.
  3. Задължения на AdScout:
   1. Да изплати договорените комисиони към Промоутърите, при пълно изпълнение на задължения в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия; комисиони се заплащат към Промоутърите, след като бъдат изплатени от страна на Партньорите към AdScout;
   2. да обезпечи функционирането на рекламните инструменти, регистрацията на конверсиите и заплащането на съответните комисиони;
   3. да осигури достъп в профилите на Промоутърите и Партньорите до информация за реклами, техния статус, текущ баланс на комисионните и инструменти за анализ.
 4. КОМИСИОННИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  1. Изчисляване и плащане на комисиона за Промоутърите - начините за създаването на реклама и изчисляването на Комисионите, както и всички евентуални допълнителни условия и ограничения във връзка с получаването на горните се посочват от всеки един Партньор, самостоятелно, като се публикуват и актуализират регулярно в Платформата.
  2. Комисиони - определят се изцяло от Партньорите които от своя страна могат да ги променят по свое усмотрение. Комисиона за генерирана реклама, довела до вече реализирана продажба, не може да бъде променяна.
  3. Комисиони се отпускат на Промоутърите за доказани конверсии в полза на определен Партньор, като Партньорът предварително има право да реши дали ще бъдат изплащани при реклами/конверсии или само при генерирани успешни поръчки.
  4. Комисиони се отпускат само на Промоутъра, който генерира конверсията довела до успешна покупка.
  5. Всички конверсии, успешни продажби, неуспешни продажби и свързаните с тях комисиони се изчисляват и регистрират от AdScout чрез Платформата и се публикуват в профилите на Промоутърите и Партньорите.
  6. Всяка направена реклама притежава няколко статуса, през които трябва да премине, докато бъде изплатена комисионата за същата:
   1. pending (висящ)
   2. approved(одобрен)
   3. completed(завършен)
  7. Плащане на Промоутърите:
   1. Сумите, генерирани от комисионите за всички успешни реклами се регистрират в профила на Промоутъра ежемесечно. След 15-то число на всеки следващ месец, Промоутърът има право да поиска заплащане на комисиони от AdScout, след като е достигнат минимален праг на изтегляне в размер на 50 петдесет единици в съответната валута (50 лева, 50 долара, 50 евро). В случай, че профилът на Промоутъра подлежи на закриване по някаква причина, Промоутърът има право да заяви теглене на комисиони без да е достигнат минималния праг. AdScout изплаща подлежащите на плащане суми на Промоутърите, само след поискан трансфер по посочена банкова сметка в профила на Промоутъра в Платформата и само след като сумите за теглене са в статус “completed”, което означава, че са платени и от Промоутърите към AdScout. AdScout си запазва правото да откаже плащане, ако се установи, че посочената банкова сметка в профила на Промоутъра е на друго лице.
   2. Събраната сумата от предходни месеци може да бъде поискана по всяко едно време задно с текущите приходи, стига месецът да бъде завършен- и условието от точка 4.7.1 да бъде спазено.
   3. AdScout не носи отговорност, ако Промоутърът не е уведомил AdScout за промяна в неговата банкова сметка; всяко плащане, направено по банковата сметката посочена в профила на Промоутъра в Платформата се счита за валидно, като Промоутъра сам носи отговорност за правилното изписване на банковите детайли за неговата сметка.
   4. За извършването на плащанията, Промоутърите еднолични собственици и Промоутърите - юридически лица са задължени да издадат фактура за постъпленията, и да я изпратят по имейл до AdScout или да я качат в системата за съответния месец, чрез предоставената от AdScout възможност в профилната страница на Промоутъра, в периода между 10-то и 15-то число на всеки следващ месец относно периода на предходния месец. AdScout ще извърши плащането само след получаване на фактура от страна на Промоутърите.
   5. Плащането на подлежащите на изплащане суми се извършва чрез банков превод, като след поискване от страна на Промоутъра, AdScout се ангажира да направи банков превод до 10 работни дни след получаване на фактурата или след изрично заявеното искане от страна на Промоутъра. Всички плащания към Промоутърите ще бъдат осъществени от AdScout само след получено плащане от Партньорите
   6. В случай, че AdScout не е получило плащане от страна на Партньора за осъществени продажби, AdScout не дължи заплащането на комисион към Промоутърите.
 5. ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ОСИГУРОВКИ:
  1. При плащането на каквито и да са Постъпленията, AdScout удържа всички данъци в съответствие с приложимото законодателство (данък общ доход, съответните вноски към системите за социално и здравно осигуряване, всякакви други данъци).
  2. Промоутърът и/или Партньорът се задължават да предоставят на AdScout всякаква информация, необходима за изчисляването на удръжките, и да съобщава за всяка промяна, която може да попречи на тяхното изчисляване. За тази цел, Промоутърът се задължава веднага да съобщи всяка промяна в статуса му, що се отнася до националната осигурителна система, както и всяка друга данъчна информация
  3. Отговорността за предоставяне на невярна информация или непредоставяне на информация за данъчни цели е изцяло и само на Промоутъра и/или Партньора, както по отношение на AdScout, така и по отношение на всяка трета страна, в това число и спрямо държавните органи, включително и за плащането на подобни задължения, за потенциални санкции и глоби, които може да бъдат наложени от данъчните власти за неизпълнението на тези задължения, и Промоутъра приема да обезщети AdScout за всяка евентуално заплатена от тях сума в тази връзка.
 6. ОБЩИ ПРАВИЛА
  1. Настоящите общи условия могат да бъдат променяни по всяко време и по преценка на AdScout. Промените се публикуват на adscout.io и влизат в сила от деня на публикуването им там. Ползвателите на услугите на уебсайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. AdScout може по всяко време да променя всички условия, свързани с услугата, като публикуват известие в Платформата, и/ или по всякакъв друг начин, предпочетен от AdScout.
  2. С използване на уебсайта adscout.io всяко негово меню, категория или подкатегория, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Промоутърите и Партньорите предоставят съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на adscout.io.
  3. Обвързването от общите условия е приложимо както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.
  4. "АдСкаут" ООД си запазва правото едностранно да променя общите условия за ползване на уебсайта и предоставяните чрез него услуги по всяко време, без предварително известие, като променените условия се публикуват на уебсайта веднага след приемане на решение за влизането им в сила. Достъпът, разглеждането или използването на уебсайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия.
  5. Ако Промоутърите и/или Партньорите не са съгласни с гореизложеното или не приемат тези условия, могат по всяко време да преустановите използването на adscout.io и да деактивиратсвоя Профил. Ако продължат да използват този уебсайт, AdScout приема, че Промоутърите/Партньорите са съгласни с настоящите Общи условия.
  6. Партньорите могат във всеки един момент да променят стойността на комисионите, както политиката за динамичната им промяна (динамичен процент),приетите условия, свързани със средства и правила за рекламиране в социалните мрежи, както и всички възможни допълнителни условия и ограничения. При условие, че Промоутърът продължи да ползва Услугата означава приемането на подобни изменения от Партньора.
  7. Ако Промоутърът и/или Партньорът изрично не уведомят AdScout относно несъгласието си по отношение на измененията в Общите условия в рамките на 30 (тридесет) дни от датата, на която са публикувани и влизат в сила, AdScout си запазва правото да прекрати използването на Услугата от съответния Промоутър и/ или Партньор.
  8. AdScout има правото във всеки един момент да преустанови частично или изцяло използването на определени Услуги, независимо дали подобно действие е одобрено или не от страна на Промоутъра и/ или Партньора.
  9. Последното изменение на Общите условия на Услугите, публикувани в Платформата, имат предимство пред всички предходни версии на тези Общи условия.
  10. Приемайки използването на услугите, предоставяни от платформата, Промоутърът и/или Партньорът заявяват и приемат, че технологията и специфичното ноу-хау, патентовани или не, включени в Платформата и в Услугата, са и остават собственост на AdScout. По такъв начин, Промоутърът и/ или Партньорът се съгласява и приема, че AdScout притежава всички права на интелектуална собственост върху Платформата и Услугите които предоставя, и че с изключение на правото да използва Платформата и Услугата, при това предмет на пълно спазване на задълженията, предвидени в Общите условия с последващите изменения и допълнения, както са последно публикувани по всяко време, не придобива каквито и да било други права върху Платформата и/ или Услугите.
  11. Промоутърът приема и се задължава да спазва и защитава по всяко време правата върху използваните инструменти на AdScout и/ или на Партньорите, и заявява, че той няма да използва същите при условия различни от онези, позволени по реда на Общите условия за Услугите предоставени от AdScout, с последващите изменения и допълнения, публикувани в Платформата.
  12. Промоутърът и/или Партньорът предоставят на AdScout неотменимото право да задържи и обработва всяка информация във връзка с използването на услугите в социалните мрежи. Промоутърът предоставя на AdScout правото да разкрива подобна информация на Партньорите, и да води статистика във връзка с дейността на Промоутъра в рамките на предоставените услуги.
  13. С цел правилно изчисление на сумите и следене за коректност, Партньорите следва да предоставят при поискване на AdScout цялата информация за осъществените поръчки за всички направени реклами от Промоутъра. AdScout по никакъв начин няма да следи направените поръчки които не са направени от референтен линк на Промоутъра.
  14. Промоутърът декларира и гарантира, че носи отговорност за начина по който използва средства и правила за рекламиране в интернет социално пространство, както и, че носи пълната отговорност при използването на предоставените услуги за създаване и разпространение на реклама. В случай, че AdScout и/ или Партньорът бъдат уведомени или получат жалба по вина на Промоутърът, същата ще му бъде препратена от AdScout и/ или Партньорът, като единствено отговорен за ситуацията, който следва да обезщети засегнатите страни за всички разходи и вреди от създалата се ситуация.
  15. Промоутърите - юридически лица с настоящото заявяват, че са съгласни AdScout и/ или Партньорът да използват свободно и неограничено, дори и след прекратяване на взаимоотношенията между Промоутъри и AdScout, името, логото, търговската марка и/ или брандове на Промоутъра за презентации, маркетингови материали, и/ или други материали във връзка с изложеното по-горе.
  16. Партньорите с настоящото заявяват, че са съгласни AdScout да използва свободно и неограничено, дори и след прекратяване на взаимоотношенията между Партньора и AdScout, името, логото, търговската марка и/ или брандове на Партньора за презентации, маркетингови материали, и/ или други материали във връзка с изложеното по-горе.
  17. Използването на името на AdScout (Платформата) и/ или всяка друга интелектуална собственост на Услугата (като напр. наименованието “AdScout”) е ограничено до използване само за целите, и в рамките на използването на Услугата, и всяка друга употреба ще се счита за непозволена, и основание за привличане под отговорност.
  18. С успешна регистрация в Платформата, всеки Промоутър и/ или Партньор заявява и гарантира, че:
   1. цялата информация и данни, предоставени за целите на регистрация в Платформата е вярна, точна и актуална;
   2. съблюдава и ще продължи да е в съответствие с всички приложими законови разпоредби, действащи във всеки един момент.
  19. За времето на използването на Услугите в Платформата, а също така и след прекратяването и, всеки Промоутър и/ или Партньор се задължава да не разкрива конфиденциална информация за платформата на трети страни, без предварителното съгласие на AdScout:
   1. Никаква информация във връзка с програмното приложение, изходни кодове, достъп на Посетители до Услугата;
   2. всяка друга информация във връзка с AdScout и/ или свързани трети лица, която се счита за конфиденциална. Информацията, която не се счита за конфиденциална в настоящите Общи условия е информация, която е публично достъпна в момента на нейното оповестяване от други източници, без да се нарушава настоящото задължение на Промоутъра и/ или Партньора за поверителност, както и информацията, оповестена на компетентните власти в съответствие със законовите разпоредби.
  20. Промоутърът безусловно потвърждава и приема, че AdScout не предлага по никакъв начин, никакви гаранции за печалбата, както и за комисионите на Промоутъра, при използването на услугите предоставени от платформата.
  21. Промоутърите и/ или Партньорите носят отговорност за спазването на Общите условия.
  22. Предвид естеството на предоставяните услуги, и предвид това, че AdScout и/ или Партньорът прави плащането след предоставяне на определена Услуга, Партньорът изрично потвърждава, че правото на отказ в рамките на 14 дни от датата на предоставянето на услуга, предвидено в Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правата на потребителите, приложими на национално ниво чрез Закона за защита на потребителите относно правата на потребителите по договори, сключени с професионалисти, изменящи и допълващи някои законодателни актове, са неприложими по отношение на предоставените Услуги от Платформите, в съответствие с изключенията, предвидени в член 16 (включително член 16, букви „а” и „м”) от Директивата, и съответно съгласно член 57 от Закона за защита на потребителите.
  23. Партньорът и/ или Промоутърът приемат, че всички уведомления, съобщения, изпратени от Платформата чрез Услугата, посредством пост и/ или електронно съобщение, са валидни, и имат обвързваща сила към датата на тяхното публикуване от AdScout, като ако съобщението се изпраща чрез електронна поща, то се счита за получено в първият работния ден след като е изпратено.
  24. Условия при форсмажорни обстоятелства
   1. Страните се освобождават от отговорност за пълно или частично неизпълнение на договора, ако то се дължи на “непреодолима сила” (форсмажор),за което те са уведомили насрещната страна и представят сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
   2. под “непреодолима сила” (форсмажор) се разбира обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици, пандемии и др.
   3. Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и за предполагаемия период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.
   4. Удостоверяването на възникнала “непреодолима сила” се извършва със сертификат за форсмажор, издаден от Българската търговско-промишлена палата.
  25. АдСкаут ООД чрез “adscout.io” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпване на обстоятелства, които АдСкаут ООД чрез “adscout.io” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на АдСкаут ООД чрез adscout.io
  26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на AdScout съобразно българското законодателство.